Statut Fundacji UNA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Una, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Ognik-Jakubowską, Roberta Smyczyńskiego, Joannę Żewakowską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Kancelarię Notarialną Justyna Jaśkiewicz w dniu 8 lipca 2014 roku.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest ul. Ogińskiego 13/53 03-318 Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa lub dla realizacji celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Pracy i Spraw Społecznych.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Cele Fundacji:

 1. Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie samodoskonalenia, komunikacji i efektywnej pracy zawodowej.
 2. Podnoszenie świadomości, wiedzy i kreatywności poprzez 3T (talent, tolerancja, technologia).
 3. Wsparcie dzieci w zakresie kompetencji takich jak: efektywna komunikacja, umiejętność adekwatnego wyrażania emocji i potrzeb, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 4. Wsparcie dzieci i dorosłych w radzeniu sobie z trudnymi zjawiskami (odrzucenie, przemoc, molestowanie, kryzys).
 5. Praca na rzecz wspierania samorządności, pracy grupowej, umiejętności korzystania z grupy jako potencjał.

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli i specjalistów związanych ze środowiskiem szkolnym.
 2. Wspieranie szkół i placówek w ich działaniach.
 3. Doradztwo metodyczne.
  Współpraca z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.
 4. Tworzenie programów ogólnych i szczegółowych związanych z przedmiotem prowadzonego doradztwa oraz tworzenie i dystrybucja odpowiednich materiałów pomocniczych.
 5. Tworzenie szkolnych programów edukacji społecznej.
 6. Wyjazdy, konferencje, seminaria itp. dotyczące przedmiotu prowadzonej działalności.
 7. Inicjowanie działań społecznych.
 8. Działania w ramach interwencji kryzysowej.
 9. Tworzenie grup wsparcia dla nauczycieli i specjalistów związanych ze środowiskiem szkolnym.
 10. Udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych.
 11. Kreowanie pozytywnego wizerunku nauczycieli i specjalistów związanych ze środowiskiem szkolnym.
 12. Promocja myślenia psychologicznego w obszarze edukacji.
 13. Zwiększanie u uczniów i rodziców świadomości związanej z możliwościami korzystania z różnych form wsparcia psychologicznego i z efektywnością tego wsparcia; zwiększenie dostępności odpowiednich form wsparcia.
 14. Konsolidacja środowiska nauczycielskiego i specjalistów związanych ze środowiskiem szkolnym oraz poprawa przepływu informacji i współpracy pomiędzy tymi grupami.
 15. Promocja polskiej kultury i sztuki.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.
 2. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celów Fundacji w formach wymienionych w §6.
 3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  • Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  • Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  • Wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
  • Zakupie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich bliskie osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§8

 1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
  • Wpływów z działalności gospodarczej.
  • Dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
  • Zbiórek i imprez publicznych.
  • Dochodu z odsetek bankowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  • 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację.
  • 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
  • 63. Działalność usługowa w zakresie informacji.
  • 72. Badania naukowe i prace rozwojowe.
  • 85.5. Pozaszkolne formy edukacji.
  • 58. Działalność wydawnicza.
  • 86. Opieka zdrowotna.
  • 96. Pozostała indywidualna działalność usługowa.

Rozdział V. Władze Fundacji

§10

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą:
  • Arkadiusz Jakubowski
  • Katarzyna Tymińska
  • Julianna Borkowska
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem:
  • Prezes: Robert Smyczyński
  • V-prezes: Beata Wierzbicka
  • Dyrektor programowy: Witold Graczyk

§11

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
  Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi art. 20 pkt. 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Osobami wybranymi do Rady Fundacji będą osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.
 6. Członkom Rady Fundacji pełniącym swoją funkcję honorowo przysługuje prawo zwrotu kosztów delegacji oraz honorarium za wykonanie szczególnie znaczących prac na rzecz Fundacji.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  • Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady.
  • Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
  • Śmierci członka.

§12

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu i majątkowego Fundacji.
 4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 6. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
 7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub V-ce przewodniczący.

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji.
  • Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
  • Śmierci członka Zarządu.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  • Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
  • Realizacja celów statutowych.
   Sporządzanie planów pracy i budżetu.
  • Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
  • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
  • Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
  • Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu.
  • Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§17

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§18

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Pracy i Spraw Społecznych.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.